MENU

Vilkår og betingelser

Her på siden finder du vilkår og betingelser for brug af seges.dk, vores forretningsbetingelser for rådgivning , betingelser for anskaffelse og brug af SEGES Software samt brug af Landmand.dk.

Indhold:

Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

SEGES' forretningsbetingelser

Vilkår for brug af SEGES Software

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af MitLMO.dk

Vilkår for anskaffelse og brug af Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler 

SEGES' underdatabehandlere

Vilkår for brug af AgroID


Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

Ansvar

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

SEGES er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. Ligeledes kan SEGES ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som denne hjemmeside har links til.

Ophavsret

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Det er tilladt at citere eller referere offentliggjort information i overensstemmelse med lovgivningens regler. SEGES skal uanset gengivelsesform anføres som kilde til oplysningerne.

Nyhedsbreve

SEGES nyhedsbreve udsendes af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES, CVR. 25529529, Agro Food Park 15, DK, 8200 Aarhus N.

Abonnement af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES nyhedsbreve kræver en e-mail adresse. E-mail adressen bliver benyttet til at sende dig en aktiveringsmail og herefter nyhedsmails fra dine valgte SEGES nyhedsbrevsgrupper. Du vil ikke blive tilmeldt Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES nyhedsbreve før du har aktiveret dit abonnement via aktiveringsmailen.

Når du tilmelder dig nyhedsbreve fra Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES vil du løbende modtage nyhedsbreve med information omkring de emner og områder, som du har tilmeldt dig samt information om arrangementer, produkter og ydelser fra Landbrug & Fødevarer.

SEGES nyhedsbreve er gratis at modtage og du kan til enhver tid se og ændre dine abonnementsoplysninger ved at klikke ”Opdater” nederst i din seneste e-mail fra SEGES nyhedsbreve. Du kan afmelde SEGES nyhedsbreve ved at klikke nederst i din seneste mail fra SEGES eller ved at sende en e-mail til kontakt@seges.dk. Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet i vores privatlivspolitik


SEGES’ forretningsbetingelser

A. Forretningsbetingelser for rådgivning ydet af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES, 2020 - gældende for SEGES’ salg af rådgivningsydelser til landmænd
 
B. Forretningsbetingelser for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES, 2020 - anvendes ved SEGES’ salg af øvrige ydelser og kan anvendes ved salg af rådgivningsydelser til landmænd

C. Forretningsbetingelser for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES, 2020 - anvendes ved SEGES’ salg til udenlandske kunder. 
Forretningsbetingelser på engelsk: General Terms and Conditions of Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, SEGES, 2020


Vilkår for brug af SEGES Software

Ved installation eller ibrugtagning af SEGES Software, betragtes nedenstående vilkår som accepteret.

Definitioner

I nærværende vilkår forstås ved:

Abonnement: en aftale om brug af SEGES Software for en given periode og for en given landbrugsbedrift. 

Abonnent: en kunde, som har tegnet abonnement på SEGES Software (typisk en ejer af en landbrugsbedrift, landmanden).

Landbrugsbedrift: en teknisk-økonomisk enhed med arealer og tilhørende bygninger, maskiner og husdyr, der driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage (eller lignende jordbrugsvirksomheder) der drives af samme fysiske eller juridisk person.

SEGES Software: med SEGES Software menes IT produkter fra SEGES, som er designet med henblik på praktisk anvendelse på landbrugsbedrifter inden for plante- og husdyrområdet. Du kan se hvilke SEGES Software programmer vilkårene gælder for på www.seges.dk/software.

Priser og betaling

Priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som findes på www.seges.dk/software/priser.

Ved køb af et abonnement opkræver SEGES en købspris og en løbende årlig abonnementsafgift, der kan variere ud fra landbrugsbedriftens størrelse. 

Købsprisen og 1. års abonnementsafgift opkræves samlet i forbindelse med levering. 

Med mindre SEGES har modtaget en opsigelse af abonnementet, så forlænges dette automatisk ved årsskiftet, hvorefter abonnementsafgiften opkræves en gang årligt i 1. kvartal.

Ved for sen indbetaling pålægges et rykkergebyr på 100,00 kr. samt morarenter i henhold til renteloven. Overgives sagen til inkasso, opkræves et inkassogebyr på 100,00 kr.

Såfremt et skyldigt beløb ikke er betalt efter modtagelse af 2. rykker, er SEGES berettiget til straks at lukke abonnementet. Abonnementet genåbnes når det skyldige beløb inkl. renter og eventuelle omkostninger er fuldt indbetalt. 

Købspris og abonnementsafgifter dækker alene brugsretten til IT produktet. Betaling for kurser, installation og andre former for service er ikke indregnet og faktureres særskilt. 

Gratis prøveperiode

Når du bestiller abonnementerne ”CropManager + Mark Online Basic”, ”CropManager + Mark Online Premium”, ”CropManager Tildelingslag”, ”CropManager Varslingspakke”, ”CropManager CloverMap”, ”Højtopløseligt luftkort”, ”FarmTracking Basic”, ”FarmTime”, ”Planteværn Online” og ”Vandregnskab”, får du programmerne gratis i løbende + efterfølgende måned.

Det enkelte abonnement fortsætter automatisk, når prøveperioden er ovre, og du vil få tilsendt en faktura for det valgte abonnement. Ønsker du ikke at fortsætte abonnementet, skal du opsige det pr. mail til abonnement@seges.dk inden, den gratis periode er ovre.

Ændring af abonnementet

SEGES forbeholder sig ret til uden varsel at ændre abonnementsvilkårene om priser og betalingsbetingelser. Eventuelle ændringer af priser og betalingsbetingelser vil fremgå af den årlige opkrævning.

Ændringer af øvrige vilkår kan ske med et varsel på 15 dage og varsles enten via e-mail, brev eller den årlige opkrævning af abonnement (faktura fremsendt i 1. kvartal).

Opsigelse

Abonnementet løber indtil SEGES modtager en skriftlig opsigelse af abonnementet. Opsigelse kan ske med virkning fra udløb af den forudbetalte abonnementsperiode. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Ved automatisk forlængelse af abonnementet ved årsskifte fremsender SEGES i løbet af 1. kvartal en opkrævning for abonnementsafgiften for indeværende år. I opkrævningen er angivet en frist for betaling og en ny frist for rettidig opsigelse af abonnementet for indeværende år.

Hvis abonnementet opsiges inden udløbet af opsigelsesperioden, som anført på opkrævningen, så krediteres abonnementsafgiften for indeværende år, og abonnementet lukkes straks. 

Opsiges abonnementet efter udløbet af opsigelsesfristen, løber abonnementet videre i hele indeværende år. 

Hvis abonnenten har tegnet abonnement på flere IT produkter eller for flere landbrugsbedrifter, så skal hvert abonnement opsiges særskilt.

Brugere og brugsret

Ved tegning at et abonnement til SEGES Software erhverves alene en brugsret, der er begrænset til anvendelse af IT produktet med henblik på drift af en enkelt landbrugsbedrift

Såfremt abonnenten ønsker at anvende SEGES Software med henblik på drift af flere landbrugsbedrifter, så skal der tegnes et abonnement pr. landbrugsbedrift.

Abonnenten har ret til at give andre brugere, f.eks. medarbejdere eller rådgivere, adgang til egne data og til at anvende IT produktet, såfremt der alene udføres arbejde for abonnentens landbrugsbedrift. 

Abonnenten har ikke ret til at videresælge, videregive eller på anden måde overdrage sin brugsret til tredjemand og tredjemands landbrugsbedrift.

Servicering af SEGES Software

SEGES Software vedligeholdes løbende, så programmerne er fagligt ajourførte. 

Kundeservice ydes af SEGES på tlf. +45 7015 5015 eller på mail kundecenter@seges.dk.

Der ydes kun kundeservice på nyeste version af SEGES Software.

Krav til udstyr

Abonnenten er selv ansvarlig for opdatering af programmel og konfiguration af eget IT udstyr, således at det kan håndtere nyeste version af IT produktet. 

Såfremt abonnenten ikke kan anvende IT produktet pga. fejl eller mangler i eget IT udstyr, refunderes allerede betalt abonnement ikke. 

Ophævelse

L&F kan ophæve et abonnement ved væsentlig misligholdelse. 

Væsentlig misligholdelse kan f.eks. være videresalg af abonnementet eller produktet til tredjemand, videregivelse af produktet, koder mm. til tredjemand, manglende betaling. 

Ved ophævelse tilbagebetales forudbetalt abonnement ikke.

Ophavsret 

SEGES, der er en del af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., CVR nr. 25529529, har alle immaterielle rettigheder til produktet samt de tilknyttede services og funktioner med mindre andet er udtrykkeligt angivet.

Informationer og SEGES Software er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationer må alene ske efter skriftlig aftale med SEGES. 

Ansvar

SEGES er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

SEGES ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således at erstatning aldrig kan overstige fem gange den årlige abonnementspris for det pågældende IT-produkt.

SEGES er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Abonnenten kan alene rejse krav mod SEGES og ikke mod de enkelte medarbejdere.

SEGES indestår ikke for validiteten, fuldstændigheden eller lovligheden af de informationer, som brugeren eller andre aktører frembringer, og som bliver anvendt i et IT-produkt. 

Sikkerhedskopiering og opbevaring af data påhviler alene brugerrettighedsejeren. Mistede eller ødelagte data erstattes ikke. 

Kun i det omfang lovgivningen pålægger SEGES produktansvar på objektivt grundlag, er SEGES ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. 

Anmeldelse af eventuelle krav skal ske til SEGES ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att., Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 

En eventuel retssag skal anlægges ved Retten i Aarhus.

Persondata / Øvrige vilkår

SEGES vil - ved Abonnentens anvendelse af SEGES Software - anvende Abonnentens personoplysninger til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan SEGES samkøre datasæt modtaget fra andre virksomheder, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. SEGES agerer i disse tilfælde som selvstændig dataansvarlig i henhold til Persondataforordningen, og Abonnenten giver ved underskrift af dette Abonnement (selv eller på vegne af sine ansatte) samtykke og tilladelse til, at SEGES kan benytte personoplysningerne til de førnævnte formål. 

SEGES behandler endvidere personoplysninger på vegne af Abonnenten i det omfang, at SEGES ikke er selvstændig dataansvarlig for sådanne personoplysninger efter punktet ovenfor. Medmindre der er indgået en særskilt databehandleraftale, vil SEGES behandling af personoplysninger på Abonnentens vegne foregå på følgende vilkår: 

 1. SEGES må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Abonnenten, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som SEGES er underlagt; i så fald underretter SEGES Abonnenten om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a. 
   
 2. Abonnenten bemyndiger og giver ved sin tiltrædelse af disse vilkår SEGES fuldmagt til på vegne af Abonnenten at etablere og indgå et lovligt overførselsgrundlag til overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller til internationale organisationer, uanset om dette må være i form af EU-Kommissionens standardkontrakter til overførsel af personoplysninger til tredjeland eller andet lovligt overførselsgrundlag. 
   
 3. Disse Vilkår udgør Abonnentens instruks. SEGES må behandle personoplysninger på vegne af Abonnenten, ved Abonnentens brug af SEGES Software, herunder ved lagring af Abonnentens personoplysninger. SEGES behandler følgende oplysninger: 

  • Abonnentens medarbejdere: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontaktoplysninger
    
  • Abonnenten: Produktionsdata (lokationsdata, økonomioplysninger, animalskproduktion, planteproduktion), stamoplysninger og kontaktoplysninger. 
    

  SEGES behandler ingen følsomme personoplysninger. 

  SEGES må overføre personlysninger til tredjelande, forudsat en sådan overførsel er nødvendig for at SEGES kan levere SEGES Software.  
   

 4. SEGES underretter omgående Abonnenten, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. 
   
 5. SEGES sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af Abonnenten, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. 
   
 6. SEGES iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32.
   
 7. SEGES må generelt gøre brug af underdatabehandlere. Se SEGES' underdatabehandlere. Abonnenten har mulighed for at modtage notifikationer om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse, ophør eller erstatning af underdatabehandlere, inden brugen påbegyndes, ved at tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail på følgende mailadresse: kundecenter@seges.dk.  

  Såfremt Abonnenten gør indsigelse mod brug af en underdatabehandler, og SEGES ikke ønsker at efterkomme en sådan indsigelse, er Abonnenten berettiget til at opsige det SEGES Software, hvortil den pågældende underdatabehandler benyttes. 
   
 8. SEGES skal sørge for at pålægge underdatabehandleren databeskyttelsesforpligtelser svarende til dem, der er fastsat i disse vilkår, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen. 
   
 9. SEGES bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt Abonnenten ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.   
   
 10. SEGES bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af Abonnentens forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for SEGES, jf. art 28, stk. 3, litra f.
   
 11. SEGES stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise SEGES overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for Abonnenten og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Abonnenten eller en anden revisor, som er bemyndiget af Abonnenten. 
   
 12. Ved ophør af Abonnentens brug af SEGES Software forpligtes SEGES til, efter Abonnentens valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til Abonnenten, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

SEGES tilstræber den størst mulige sikkerhed for Abonnentens persondata.

SEGES bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte Abonnentens personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller visning.

SEGES anvender endvidere cookies. Ved at bruge SEGES Software, giver du samtykke til, at SEGES, L&F anvender cookies.

Du kan læse L&Fs privatlivspolitik på www.lf.dk/privatlivspolitik.

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse

Landmand.dk forvaltes ansvarsmæssigt af SEGES. SEGES indestår ikke for validiteten, fuldstændigheden eller lovligheden af de informationer, som Landmand.dk giver adgang til enten direkte eller i form af links el. lign. SEGES indestår ej heller for kvaliteten af de produkter, de informationer eller andet materiale, der vises, kan købes eller i øvrigt gøres tilgængelig ved brug af annoncer, tilbud eller anden information i forbindelse med portalen. Tilsvarende indestår SEGES ikke for brugerens anvendelse af informationer fra portalen og de heraf affødte konsekvenser. 
Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil efter SEGES’ valg kunne anlægges ved Retten i København.

Persondatapolitik

Landmand.dk videregiver ingen personlige oplysninger om dig til 3. part. Vi udveksler data med de forskellige indholdsleverandører, men disse oplysninger udveksles i form af nøglefiler der sendes via en sikker forbindelse (SSL). Oplysningerne indeholder ingen persondata - det er udelukkende en nøgle som matches op mod de oplysninger indholdsleverandøren allerede er i besiddelse af.
Landmand.dk tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger. Vi bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. Vi gemmer f.eks. dine personlige oplysninger på servere og computere, som der kun er begrænset og styret adgang til.
Landmand.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services og tilbud på Landmand.dk, herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser, indbrud i Landmand.dk's systemer og lignende.

Hvis du som kunde ikke ønsker, at Landmand.dk udveksler data med en af nedenstående nævnte portalserviceleverandører kan du kontakte kundecenter@seges.dk. Vær opmærksom på, at en begrænsning i udveksling af data med portalserviceleverandører vil forringe brugeroplevelsen af Landmand.dk.  Følgende portalleverandører udveksler data med Landmand.dk i form af nøgler til identificering af brugeren: 

 • Agri Nord: CVR, kundenummer
 • Arla: CVR, kundenummer
 • Animal Market: CVR, kundenummer
 • Bayer: CVR, kundenummer
 • Care4farm: Sensordata fra gylletanke
 • Daka: CVR, kundenummer
 • Danish Agro: CVR, - kundenummer
 • DLG: CVR, kundenummer
 • Flexfarming: CVR, kundenummer
 • Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
 • Grainit: CVR, kundenummer
 • LandboSyd: CVR, Kundenummer
 • Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
 • Min Agro: CVR, kundenummer
 • NAG: CVR, kundenummer
 • Ranch Systems: Sensordata fra gylletanke
 • RYK: CVR, kundenummer
 • SP Pork: CVR, kundenummer
 • SPF-Danmark: CVR, kundenummer
 • Tican: CVR, kundenummer
 • TNMit: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring A/S: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring: Sensordata fra gylletanke
 • Vestjyllands Andel: CVR, kundenummer
 • VikingDanmark: CVR, kundenummer
 • Vilomix: CVR, kundenummer
 • Webstech: CVR, kundenummer
 • Østdansk Landboforening: CVR, kundenummer
 • SEGES Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
 • SEGES Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af MitLMO.dk

Ansvarsfraskrivelse 

Kun i det omfang lovgivningen pålægger LMO og SEGES produktansvar på objektivt grundlag, er LMO og SEGES ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.  I alle tilfælde gælder en ansvarsbegrænsning på maksimalt fem gange den årlige abonnementspris for det pågældende it-produkt.  LMO og SEGES er i intet tilfælde ansvarlig for erhvervstingsskader.  LMO og SEGES er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag.  Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil kunne anlægges ved byretten i Aarhus. 

Persondatapolitik 

LMO og SEGES tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger.
MitLMO er baseret på services, hvor der udveksles data med forskellige indholdsleverandører. På den måde sikres, at du ikke skal logge ind, og huske kodeord til en række hjemmesider. Målet er også at koble data fra forskellige kilder, for at vise de bedst mulige informationer, prognoser og varslinger, samt relevante links. Således øges dit overblik, og tidsforbrug mindskes. MitLMO tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger og benytter derfor en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. 

Følgende portalleverandører udveksler data med mitlmo.dk: 

 • Arla: CVR, kundenummer
 • Animal Market: CVR, kundenummer
 • Bayer: CVR, kundenummer
 • Bluegarden: CVR, kundenummer
 • Care4farm: Sensordata fra gylletanke
 • Daka: CVR, kundenummer
 • Danish Agro: CVR, - kundenummer
 • DLG: CVR, kundenummer
 • Flexfarming: CVR, kundenummer
 • Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
 • Grainit: CVR, kundenummer
 • Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
 • Min Agro: CVR, kundenummer
 • NAG: CVR, kundenummer
 • Ranch Systems: Sensordata fra gylletanke
 • RYK: CVR, kundenummer
 • SP Pork: CVR, kundenummer
 • SPF-Danmark: CVR, kundenummer
 • Tican: CVR, kundenummer
 • TNMit: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring A/S: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring: Sensordata fra gylletanke
 • Vestjyllands Andel: CVR, kundenummer
 • VikingDanmark: CVR, kundenummer
 • Vilomix: CVR, kundenummer
 • Webstech: CVR, kundenummer
 • SEGES Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
 • SEGES Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 

Brugeroplevelse 

For at sikre den bedste brugeroplevelse af MitLMO er det nødvendigt, at opsamle adfærdsdata på brugerne. Dette gøres bl.a. via brug af Cookies. En Cookie er en lille datafil, som websider gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. Dette er bl.a. med til at sikre, at vi kontinuerligt kan arbejde med, at optimere din brugeroplevelse. Du kan til enhver tid tilgå en opdateret liste over Cookies, der benyttes af LMO og SEGES. Klik her for at tilgå liste.

Udover Cookies benytter MitLMO også spørgeskemaundersøgelser (2-3 gange årligt), brugertests og nyhedsbreve (op til 12 gange årligt) til at undersøge brugernes behov og formidle nyheder/informationer fra MitLMO.

Alle oplysninger og resultater fra analyser på baggrund af brugerstatistik videregives kun i anonymiseret form. LMO og SEGES videregiver ikke personoplysninger i ikke-anonymiseret form til 3. part uden dit samtykke, men vi kan vælge at benytte eksterne samarbejdsparter til hjælp ved databehandlingen. Disse samarbejdsparter vil i givet fald være omfattet af de samme begrænsninger.

 Ønsker du yderligere information om vores indsamling og behandling af personoplysninger eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan dette ske via henvendelse til kundecenter@lmo.dk.


Vilkår for anskaffelse og brug af Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler 

Programmoduler

Ved programmoduler forstås i nærværende tekst enhver kombination af software, kortmateriale og hardware fra PlanteIT under Landbrug & Fødevarer, SEGES samt fra Geodatastyrelsen, Fødevareministeriet og COWI. 

Licenstager, landbrugsbedrift og bedriftsareal

Licenstageren skal tegne ét abonnement (licens) pr. landbrugsbedrift (virksomhed). Der skal tegnes abonnement for landbrugsbedriftens samlede matrikulerede areal plus areal af eventuelle forpagtninger.  Med en landbrugsbedrift forstås en økonomisk driftsenhed (en virksomhed med samme CVR-nummer), der driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage eller lignende jordbrugsvirksomhed og hvor driften forestås af samme fysiske eller juridiske person. Med licenstager forstås den, som giver accept i sin egenskab af ejer eller forpagter af en landbrugsbedrift 

Rettigheder

Abonnementet giver licenstager brugsret til de omfattede programmoduler. Brugsretten er begrænset til kun at omfatte intern anvendelse indenfor de opgaver, der følger af drift, administration og lignende for den konkrete landbrugsbedrift. Herunder hører bl.a. opmåling af arealer som grundlag for anmodning om enkeltbetalingsstøtte. Kun arealer, der hører til den konkrete landbrugsbedrift er omfattet af licensen. Licenstageren har ikke ret til at videresælge, videregive eller på anden måde overdrage brugsretten til programmodulerne til brug for tredjemand. Det accepteres dog, at en konsulent eller maskinstation rekvireret af landmanden, kan få adgang til data for den pågældende landbrugsbedrift. Med konsulent menes en professionel rådgiver indenfor jordbrugsvirksomhed, f.eks. en planteavlskonsulent eller lignende. Ligeledes gælder, at der må lægges én skærmkopi med kort i max. 800 * 800 pixels på én hjemmeside på internettet. Dog accepteres kort til internettet ikke for produkter fra COWI.

Licenstager kan tegne et datadelingsabonnement, som giver maskinfællesskaber, maskinstationer og andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde på landbrugsbedriften, adgang til at foretage registreringer på landbrugsbedriften i forbindelse med udførelse af arbejde på landbrugsbedriften. Rådgivning og andet arbejde på baggrund af data og analyse heraf kan ikke ske på baggrund af et datadelingsabonnement men forudsætter tegning af abonnement.

Priser

Priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Betaling for kurser, installation og anden form for service i relation til programmodulerne er ikke indregnet.  Betalingen for at anskaffe og anvende programmodulerne består hhv. af en oprettelsespris, der betales én gang ved oprettelse og et årligt abonnement, der giver ret til at anvende programmodulerne.  Ved oprettelse faktureres oprettelsesprisen plus abonnement for resten af kalenderåret. Derefter faktureres abonnement én gang årligt forud for et helt kalenderår ad gangen.  Hvis driftsenhedens samlede areal forøges, fremsendes en ny opkrævning for oprettelsespris og abonnement vedrørende det fremtidige areal. Allerede indbetalt oprettelsespris og abonnement for det pågældende programmodul vil blive modregnet i den nye opkrævning. Ændringen træder øjeblikkeligt i kraft.  Hvis driftsenhedens areal formindskes, refunderes ikke indbetalt oprettelsespris og abonnement.  Opsigelse af abonnementet kan ske med 1 måneds varsel til udløb af et kalenderår ved skriftlig henvendelse til Landbrug & Fødevarer, SEGES. Ved opsigelse bortfalder retten til at anvende programmodulerne. Der tilbagebetales aldrig forudbetalt abonnement. Dette gælder også selvom opsigelsen sker midt i et kalenderår.  Ved genoprettelse betales oprettelsesprisen en gang til. 

Ansvar

Landbrug & Fødevarer, SEGES er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, tab af forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag. SEGES hæfter ikke for produktansvar, medmindre dette pålægges af lovgivningen på objektivt grundlag.  Enhver brug af programmodulerne sker således på brugerens eget ansvar og brugeren accepterer derfor, at der ikke vil kunne rejses noget krav mod Geodatastyrelsen, COWI eller Landbrug & Fødevarer, SEGES som følge af brug af programmodulerne. Geodatastyrelsen, COWI eller Landbrug & Fødevarer, SEGES er heller ikke pligtig til at erstatte tab af nogen art som følge af eventuelle fejl og unøjagtigheder i programmodulerne.  Landbrug & Fødevarer, SEGES erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til oprettelsesprisen plus et års abonnement. 

Ophavsret

Landbrug & Fødevarer, SEGES har den fulde ophavsret til programmoduler samt det tilhørende dokumentationsmateriale med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Geodatastyrelsen har den fulde ophavsret til styrelsens kort og produkter. COWI har den fulde ophavsret til COWI’s kort og produkter. Fødevareministeriet har den fulde ophavsret til Fødevareministeriets kort og produkter.  Ved gengivelse af produkterne i analog eller digital form, skal der gøres tydeligt opmærksom på ophavsretten (Copyright Landbrug & Fødevarer, SEGES; Copyright COWI; Copyright Geodatastyrelsen; Copyright Fødevareministeriet). 

Misligholdelse

Ved misligholdelse af ovennævnte bestemmelser ophæves adgangen til programmodulerne med øjeblikkelig virkning og licenstager kan retsforfølges i henhold til dansk ret.

Forbehold for ændringer i priser og vilkår

Landbrug & Fødevarer, SEGES forbeholder sig ret til at ændre i priser og vilkår. 

30. maj  2018. Landbrug & Fødevarer, SEGES  Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N.


SEGES' underdatabehandlere

IBM DANMARK ApS 
CVR-nummer 65305216 
Adresse Prøvensvej 1 
Postnummer og by 2605 Brøndby 

Microsoft AZURE


Vilkår for brug af AgroID

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen