MENU
Natur

13. Minimum 100 m sten- eller jorddige, som er mindst 50 cm højt (3 point)

Giver skjul og levested for mange insekter, pattedyr, padder, planter, mosser og laver, særligt hvis diget beskyttes mod gødning og pesticider.
Gamle diger er fyldt med liv.
Gamle diger er fyldt med liv.
Foto: Colorbox

De gamle sten- og jorddiger, der ligger spredt gennem landskabet, fortæller ikke kun en kulturhistorie, men indeholder typisk mange arter af vilde planter, der er gode for bier, sommerfugle, fugle m.fl.

Samtidig er digerne gode yngle-, skjule- og overvintringssteder for f.eks. bier, biller, padder og krybdyr - især hvis jorden er næringsfattig og sandet.

Det er vigtigt, at digerne bliver skånet for påvirkning af landbrugsdriften (dyrkning, gødning og sprøjtning) så dyre- og plantelivet på digerne fortsat kan have gavn af disse fine fristeder. Hold derfor afstand med landbrugsmaskinerne langs digerne. 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen